ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КВАНТОВОЇ ФІЗИКИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/cusu-pmtp-2024-1-12

Ключові слова:

квантова фізика, фізична освіта, методика навчання фізики, освітні системи, диференційоване навчання, сучасні досягнення науки, науково-технічний прогрес.

Анотація

Рівень освітньої підготовки випускників закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) великою мірою залежить від того, як кожний учень опанує систему фізичних знань, умінь і навичок, оскільки фізика, розкриваючи закони природи, розширює знання людини про природу й одночасно є основною складовою сучасного наукового світорозуміння та науково-технічного прогресу. Надзвичайно багатогранним є використання її досягнень у різних сферах практичної діяльності людини та в пізнанні природи й навколишнього світу. Цей аспект є особливо важливим саме для нинішнього етапу вдосконалення середньої освіти, бо шкільний курс фізики в сучасних умовах його перебудови вивчається за варіативними програмами, а його зміст і методика викладання передбачають ознайомлення з основами фізичної науки в різному обсязі та з різною глибиною розгляду навчального матеріалу, ставлячи за мету найбільшою мірою задовольнити інтереси й запити, здібності, можливості та побажання, плани на майбутнє кожного випускника закладу загальної середньої освіти. Як навчальний предмет, курс фізики посідає одне з провідних місць серед інших дисциплін у розв’язанні комплексних завдань навчання, розвитку й виховання молоді. Він сприяє формуванню у школярів сучасних, вивірених наукою уявлень про навколишній світ і місце в ньому людини. Особливої ваги та значення набуває вивчення у ЗЗСО питань квантової фізики. Цей розділ, відображаючи вагомі сучасні досягнення науки, найбільшою мірою вимагає внесення змін і коригувань у зміст навчального матеріалу та в методику його викладання, особливо з урахуванням диференційованого навчання в школах різного типу та профілю. При цьому ряд питань взагалі курсу фізики, зокрема розділу «Квантова фізика», мають розглядатися на більш досконалій як теоретичній, так і експериментальній основі.

Посилання

Величко С. П. Оцінка ефективності і системи розвитку пізнавальної діяльності студентів з квантової фізики комп’ютерно орієнтованими засобами навчання. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Вип. 179. 2019. С. 32–38.

Величко С. П., Соменко Д. В., Слободяник О. В. Лабораторний практикум зі спецкурсу «ЕОТ у навчально-виховному процесі з фізики» : посібн. для студ. фізмат. фак.-ту. Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. 192 с.

Величко С. П., Костенко Л. Д. Вивчення основ квантової фізики : навч. посібн. для студ. ВНЗ. Кіровоград : РВЦ КДПУ, 2002. 274 с.

Величко С. П., Костенко Л. Д., Сірик Е. П. Концептуальні засади вивчення квантових основ фізики у ЗЗСО та ЗВО : монографія. Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2023. 228 с.

Жук Ю. О. Теоретико-методичні засади організації навчальної діяльності старшокласників в умовах комп’ютерно орієнтованого середовища навчання : монографія. Київ : Педагогічна думка, 2017. 468 с.

Методика і техніка експерименту з оптики : посібник для студентів фізичних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів та вчителів фізики / Садовий М. І., Сергієнко В. П., Трифонова О. М., Сліпухіна І. А., Войтович І. С. Луцьк : Волинь поліграф, 2011. 292 с.

Сальник І. В. Інтеграція реального та віртуального фізичного експерименту в старшій школі: дис. … докт. пед. наук : 13.00.02. Кіровоград, 2016. 498 с.

Сальник І. В. Віртуальне та реальне у навчальному фізичному експерименті старшої школи: теоретичні основи : монографія. Кіровоград : ФОП Александрова М. В., 2015. 324 с.

Сірик Е. П., Величко С. П. Нове навчальне обладнання для спектральних досліджень : посібник для студ. фіз.-мат. фактів вищих навч. закл. Кіровоград : ТОВ «Імекс ЛТД», 2008. 202 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-08