ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/cusu-pmtp-2024-1-3

Ключові слова:

майбутня професійна діяльність, викладач, іноземна мова, економічні дисципліни, емоційний інтелект, емоції, іншомовна навчальна дискусія.

Анотація

У статті розглянуто потребу у формуванні емоційного інтелекту як однієї з провідних особистісних і професійних властивостей майбутніх викладачів економіки англійською мовою. Проведено аналіз вітчизняних і зарубіжних досліджень феномену емоційного інтелекту, на базі якого визначено доцільність використання інтерактивних методів навчання, зокрема іншомовної навчальної дискусії, створення Я-образу у процесі залучення студентів до дослідницької діяльності для формування емоційного інтелекту студентів спеціальності «Професійна освіта (Економіка)». Використання методів навчальної бесіди й інтерактивних методів навчання, зокрема іншомовної дискусії, дало змогу провести дослідження причин виникнення позитивних і негативних емоцій студентів під час підготовки до іншомовного мовлення та виступів із презентаціями. Виявлено, що негативні емоції були спричинені необхідністю багаторазового тренування правильної вимови звуків і виконання рутинної роботи з вивчення обов’язкових мовленнєвих кліше, що багатьом студентам здавалося досить нудним та обтяжувальним. Проте, як свідчать результати опитування, поступове задоволення від власних досягнень сприяло перетворенню негативних емоцій у позитивні, що можна розглянути як важливий етап формування емоційного інтелекту майбутніх викладачів економічних дисциплін іноземною мовою, оскільки рутинна робота завжди є складовою викладацької діяльності. Подальші дослідження довели, що пізнання студентами самих себе, ситуації навколо себе, власних почуттів і емоцій та емоцій партнерів зі спілкування, прояв емпатії призводить до усвідомлення значимості контролю та коригування емоцій для досягнення взаєморозуміння. Отже, використання іншомовної навчальної дискусії з обговорення професійних наукових і практичних питань, під час якої виникає розмаїття емоцій та спонтанний зворотний зв’язок між співрозмовниками, можна вважати дієвим методом саморегуляції, створення Я-образу впевненої у собі особистості, здатної знати свої емоції та визнавати їх вплив на інших, формування емоційного інтелекту майбутніх викладачів економічних дисциплін іноземною мовою.

Посилання

Андрійко І. Ф. Розвиток емоційного інтелекту на заняттях з іноземної мови. Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов [Електронний ресурс]: матеріали VII Міжн. Наук.-практ. Конференції, м. Ніжин (27–28 вересня 2019 р.). Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2019. С. 110–112. URL: http:/lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1199 (дата звернення 27.06.2022).

Журавльова Л. П., Шпак М. М. Емпатія як психологічний механізм розвитку міжособистісного емоційного інтелекту. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III (25), Issue: 49, 2015. www.seanewdim.com. URL: http://eprints.zu.edu.ua›file (дата звернення 27.06.2022).

Іщенко О. В. Діалогічне мовлення як засіб розвитку емоційного інтелекту при вивченні іноземних мов у вищих навчальних закладах. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог Вид-во НаУОА, 2018. Вип. 2 (70), червень. С. 84–86.

Освітньо-професійна програма «Англійська мова в економіці та бізнес-освіті», перший (бакалаврський) рівень, спеціальність 015 «Професійна освіта (Економіка)». https://drive.google.com/file/d/14N3mybAPoN4ogVxOGtPiyFYlmLfniP7k/view.

Перетятько Л. Г. Аналіз емпатії та темпераменту як компонентів педагогічної діяльності / Л. Г. Перетятько, Н. О. Юдіна. Психологія і особистість. 2017. № 1. С. 146–154. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psios_2017_1_14.

Цвєткова Г. Г. Емоційний інтелект: ментальна основа професійного самовдосконалення викладача вищої школи. Наука і освіта. 2017. № 8. С. 49–59. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2017_8_9.

Чава Г., Нородовська О. Розвиток емоційного інтелекту студентів закладів вищої освіти. Актуальнi питання гуманiтарних наук. 2021. Вип 35, том 6, c. 256–261. URL: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/35_2021/part_6/40.pdf.

Daniel Goleman Emotional intelligence a Bantam Book PUBLISHING HISTORY. The 10th Anniversary Edition. https://asantelim.files.wordpress.com/2018/05/daniel-goleman-emotional-intelligence.pdf.

Emotional intelligence. From Wikipedia, the free encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Emotional_intelligence.

Mayer J.D., Di Paolo M., Salovey P. Perceiving affective content in ambiguous visual stimuli : a component of emotional intelligence. Journal of Personality Assessment. 1990. Vol. 54. Nо. 3, 4. P. 772–781. DOI: https://doi.org/10.1080/00223891.1990.9674037 (дата звернення 27.06.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-08