ВИКОРИСТАННЯ МЕНТАЛЬНИХ КАРТ ЯК ЗАСОБУ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ КООРДИНАЦІЙНОЇ ХІМІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/cusu-pmtp-2024-1-2

Ключові слова:

візуалізація, освітній процес, координаційна хімія, ментальні карти Mind Maps, ефективність навчання, інноваційні технології, упровадження в освітню практику.

Анотація

Стаття присвячена впровадженню в освітній процес технологічного циклу створення ментальних карт Mind Maps і різних технік візуалізації інформації для вивчення освітнього компонента «Координаційна хімія». Під час вивчення цієї дисципліни у студентів формується уявлення про координаційні сполуки як клас речовин, що принципово відрізняється від органічних і неорганічних сполук; про основні типи реакцій за участю координаційних сполук та особливості їх протікання; знання будови та хімічного зв’язку в комплексних сполуках, методи синтезу, ідентифікації, застосування координаційних сполук. У статті розглянуті різні види друкованих і електронних методів візуалізації, а також програми, які можна використовувати для підвищення ефективності навчання на заняттях із координаційної хімії. Основну увагу приділено застосуванню ментальних карт Mind Maps в освітньому процесі вивчення координаційної хімії. Цей метод вибраний через свою простоту та доступність для початкового рівня освоєння методик побудови візуального матеріалу, спрямованого на розуміння студента. Метою його використання є створення концепції розуміння та структурування потоку отримуваної інформації у студентів з освітнього компонента «Координаційна хімія». Представлений метод візуалізації є базовим і підходить для студентів і викладацького складу, які вперше зіткнулися з ідеєю побудови візуальних моделей ментальних карт Mind Maps. Автори ставили перед собою ряд науково-практичних завдань, розв’язання яких спрямоване на зміцнення впровадження візуального матеріалу в освітню практику на постійній основі. Упровадження візуалізації можливе за наявності позитивної динаміки від використання представлених технік, що підтверджується практикою. До завдань, поставлених перед авторами, належали: аналіз теоретичного та практичного матеріалу щодо використання візуальних концепцій в освітньому процесі, вивчення позитивних і негативних аспектів використання цієї методики навчання, вивчення структури та плану складання опорних конспектів чи опорних схем лабораторного практикуму із застосуванням ментальних карт Mind Maps для студентів на прикладі освітнього компонента «Координаційна хімія».

Посилання

Buzan T., Buzan B. The Mind Map Book. New York: Pengiun Books USA. 1994.

Farrand P., Fearzana H., Hennessy E. The efficacy of the «mindmap» study technique. Medical Education. 2002. Issue 36.

Вітюк В. В., Лякішева А. В. Інтелектуальні карти як засіб формування правописної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Інформаційні технології і засоби навчання. 2019. Том 74, № 6. С. 111–126. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v74i6.3224.

Колтунович Т., Поліщук О. Використання ментальних карт як засобу візуалізації у процесі викладання соціальної психології. Молодий вчений. 2019. № 7.1 (71.1), С. 19–26. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/7.1/5.pdf/.

Оксентюк Н. В. Можливості застосування ментальних карт у навчальному процесі. Технології навчання : науково-методичний збірник, Рівне : НУВГП. 2015. Випуск 15. С. 194–208 URL: https://ep3.nuwm.edu.ua/3668/1/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8E%D0%BA.pdf/.

Орда О. Ф., Новицька Д. Є. Інтелект-карти як ефективний метод навчання іноземної мови майбутнього інженера. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Психологія. 2020 Т. 31 (70) № 4, С. 230–234. DOI: https://doi.org/10.32838/2709-3093/2020.4/36/.

Перегудова В. Mind map як засіб візуалізації технологічних процесів. Наукові записки БДПУ. Серія: Педагогічні науки. 2020. Вип. 3. С. 88–97. DOI: https://doi.org/10.31494/2412-9208-2020-1-3-88-97.

Романовська О. О. Застосування методу інтелект-карт в підготовці магістрів освітніх наук. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. 2019. № 3. С. 28-37. DOI: https://doi.org/10.20998/2078-7782.2019.3.03.

Романовський О. Г., Гриньова В. М., Резван О. О. Ментальні карти як інноваційний спосіб організації інформації в навчальному процесі вищої школи. Інформаційні технології і засоби навчання. 2018. Т. 64, № 2. С. 185–196. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v64i2.2187.

Спірін О. М., Вакалюк Т. А. Хмаро орієнтовані інтелектуальні карти як засіб інформаційно-аналітичної підтримки професійної діяльності викладача. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Вип. 1. Бердянськ : БДПУ, 2018. С. 227–234.

Терещенко Н. В. Інтелект-карти – сучасні інноваційні соціальні технології навчання в системі освіти. Вчені записки : зб. наук. пр. Київ : КНЕУ. 2012. Вип. 14. Ч. 1. С. 139–145.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-08