ПРОФЕСІЙНА СЕРТИФІКАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/cusu-pmtp-2023-2-4

Ключові слова:

освітній процес, євроінтеграція, компетенції, гармонізації, якість освіти

Анотація

У статті досліджено питання професійної сертифікації педагогічних працівників у контексті євроінтеграції. Доведено її доцільність. Сучасний етап розвитку суспільства характеризується як появою нових професій, так і трансформацією або зникненням інших, що обумовлює необхідність перманентного оновлення професійних навичок. Відповідно, педагогічні працівники потребують постійного оновлення навчальної траєкторії до запитів суспільства, навичок організації та методики навчального процесу. У європейському просторі поширеним є практика професійної сертифікації. Сертифікаціє має на меті забезпечити мотивацію педагогічних працівників до професійного постійного розвитку та можливість закладам освіти обирати на ринку праці педагогічний персонал, який забезпечить якість освітніх послуг. Незважаючи на низку переваг, широке впровадження професійної сертифікації педагогічних працівників у освітній процес гальмується наявністю невирішених проблем: процедура професійної сертифікації педагогічних працівників не регламентується на законодавчому рівні. Чинними документами, у яких прописані окремі питання сертифікації педагогічних працівників – це Закон України «Про освіту» та Положення про сертифікацію педагогічних працівників, норми цих нормативних документів повинні бути покладені в основу розробки і впровадження нормативного забезпечення професійної сертифікації педагогічних працівників в Україні. Використання механізму професійної сертифікації педагогічних працівників дозволить мінімізувати ризики навчального закладу щодо кадрового забезпечення та рівня якості своїх освітніх послуг. Щодо педагогічних працівників, то запровадження механізму сертифікації створить підґрунтя для використання трудового потенціалу з випускників вищих навчальних закладів або педагогічних працівників, які не займалися педагогічною практикою, але мають достатній професійний рівень і бажання долучатися до неї.

Посилання

Society 5.0. A people centric super - smart society Hitachi – U Tokyo Laboratory. Singapore: Springer, 2020. 177 p. URL: https://doi.org/10.1007/978-981-15-2989-4 (дата звернення: 29.06.2023 р.).

Шваб Клаус Четверта промислова революція. Формуючи четверту промислову революцію / Переклад Н. Климчук. Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного дозвілля», 2019. 416 с.

Цілі сталого розвитку. URL: https://mon.gov.ua/ua/nauka/innovacijna-diyalnist-ta-transfer-tehnologij/analitichni-materiali/cili-stalogo-rozvitku (дата звернення: 29.06.2023 р.).

Україна на шляху до ЄС: реалії і перспективи. Національна безпека і оборона. № 1-2, 2022 URL: https://razumkov.org.ua/images/journal/NSD187-188_2022_ukr_full.pdf (дата звернення: 29.06.2023 р.).

Ільєнко А.В., Ільєнко C.C., Куліш Т.М. Підхід щодо перевірки цифрових сертифікатів з використанням blockchain. Вісник університету «Україна». Серія : Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика. 2020. № 1. С. 198–209. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Visunukr_inform_2020_1_19 (дата звернення: 28.06.2023 р.).

Волков В.Ю. Адміністративно-правове регулювання в галузі стандартизації та сертифікації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 ; Нац. ун.-т «Одеська юридична академія». Одеса, 2013. 20 с.

Бондар О.В., Стемковська І.В. Стандартизація і сертифікація як засіб забезпечення якості. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки). Том 1. № 46(2022). С. 8–13. URL: https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/zbirnyk/article/view/332/326 (дата звернення: 29.06.2023 р.).

Стародубцева К. В. Сертифікація педагогічних працівників: регіональний аспект упровадження. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2022. Вип. 85. С. 191–196. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2022_85_42 (дата звернення: 11.06.2023).

Мороз С.А. Механізми публічного управління у сфері забезпечення якості вищої освіти в Україні : дис. … доктора наук з держ. управл. : 25.00.02 ; Національний університет цивільного захисту України. Харків, 2022.

Кравченко С.М. Тенденції розвитку освіти в країнах ЄС та Україні. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : Міжнарод. наук.-практ. конф., 20-21 квітня 2021 р. Суми, 2020. С. 45–50.

База даних Європейських стандартів. URL: https://standards.cen.eu (дата звернення: 28.06.2023 р.).

Міжнародна стандартизація та сертифікація. URL: http://nvppoint.com/uk/mizhnarodnastandartizatsiya-ta-sertifikatsiya/ (дата звернення: 29.06.2023 р.).

Про підтвердження відповідності : Закон України від 17.05.2001 р. № 2406-III. Офіційний вісник України. 2001. № 24. Ст. 1055.

Про технічні регламенти та оцінку відповідності : Закон України від 15.01.2015 р. № 124-VIII. Офіційний вісник України. 2015. № 12. Ст. 306.

Barnhart P.A. The Guide to National Professional Certification Programs. Boca Raton : CRC Press, 1997. 480 p.

Кононенко Л.В., Оришака О.В., Селіщева Є.В. Формування цифрової компетентності як основа трансформації вищої освіти в умовах глобалізаційних процесів. Вісник науки та освіти. 2022. № 1(1). С. 169–180. https://doi.org/10.52058/2786-6165-2022-1(1)-169-180 (дата звернення: 29.06.2023 р.).

Манойленко Н.В., Кононенко С.О., Крамаренко Н.М. Цифровізація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання в закладах вищої освіти. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2021. Вип. 201. С. 108–112. URL: https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/1174/1102 (дата звернення: 20.06.2023).

Сертифікація. Державна служба якості освіти України : офіційний сайт. URL: https://sqe.gov.ua/diyalnist/sertifikaciya/ (дата звернення: 11.06.2023).

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. Відомості Верховної Ради. 2017. № 38-39. Ст. 380.

Стражнікова І.В. Сертифікація науково-педагогічних працівників як метод моніторингу сучасної вищої освіти України. Інноваційний потенціал сучасної освіти та науки: Міжнарод. наук.-практ. конф., 29 травня 2020 р. Київ, 2020. С. 243–245.

Губанова Т.О. Адміністративно-правові засади організації та функціонування коледжів: порівняльно-правове дослідження : дис. … доктора ю. наук : 12.00. 07. Запоріжжя, 2018. 415 с.

Положення про сертифікацію педагогічних працівників. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2018, № 1190. Офіційний вісник України. 2019. № 9. Ст. 308.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-08