ФОРМУВАННЯ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ STEM-КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ ЗАСОБАМИ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/cusu-pmtp-2023-2-3

Ключові слова:

STEM, STEM-компетентності, цифрові технології, навчання фізики, критичне мислення

Анотація

Роль цифрових технологій в освітньому процесі нині стає все більш вагомою та невід’ємною частиною формування компетентностей учнів у різних науках і дисциплінах. Особливо важливим є їх вплив на вивчення природничих наук, зокрема фізики, оскільки ця дисципліна вимагає розвитку аналітичного мислення, технічних навичок та здатності до розв’язання складних завдань. Цифрові технології сприяють підвищенню інтерактивності уроків фізики. Використання віртуальних лабораторій, симуляцій та інтерактивних програм дозволяє учням експериментувати та спостерігати за фізичними явищами у безпечному середовищі. Це сприяє зрозумінню та пам’ятанню матеріалу, а також розвиває навички самостійної роботи та критичного мислення. Важливою складовою формування STEM-компетентності є використання програмування та робототехніки у навчанні фізики. Це дозволяє учням створювати власні експерименти, моделі та проекти, що сприяє розвитку творчого мислення, інженерних навичок та здатності до роботи в команді. Важливим виступає зв’язок фізики з іншими STEM-дисциплінами, а цифрові технології допомагають відзначити цей зв’язок. Учні можуть вивчати фізику, використовуючи приклади з математики, хімії та інженерії, що робить навчання більш цікавим та зрозумілим. Формування STEM-компетентності учнів під час вивчення фізики за допомогою цифрових технологій є актуальною та необхідною завданням у сучасній освіті. Це сприяє розвитку глибокого розуміння фізичних явищ, розширенню навичок учнів у сфері науки та технології, що, у свою чергу, підготовлює нове покоління фахівців для розвитку сучасного суспільства.

Посилання

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) до 2027 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/131-2021-%D1%80#Text.

Сліпухіна І.А., Чернецький І.С., Мєняйлов С.М. Сучасний фізичний експеримент у дидактиці STEM орієнтованого навчання. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Педагогічна. 2016. Вип. 22. С. 224–228.

Збірник матеріалів «STEM-школа – 2022» / C.Л. Горбенко, Н.І. Гущина, Л.Г. Булавська. Київ : Видавничий дім «Освіта», 2022. 215 с.

Використання платформи ARDUINO у підготовці вчителів фізики до STEM орієнтованого навчання / І.В. Сальник, Д.В. Соменко, Е.П. Сірик. Інформаційні технології і засоби навчання. 2023. Том 95. No 3. С. 124–142.

Трифонова О.М., Соменко Д.В., Губенко В.А. Інтерактивні технології як елемент сучасного освітнього середовища. Сучасна наука та освіта: стан, проблеми, перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної. конференції, м. Полтава, 20-21 березня 2023 р. Полтава : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2023. С. 192–195.

Лист ІМЗО від 01.08.2023 № 1242 «Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2023/2024 навчальному році». URL: https://imzo.gov.ua/2023/08/23/lyst-imzo-vid-01-08-2023-1242-metodychni-rekomendatsii-shchodo-rozvytku-stem-osvity-vzakladakh-zahal-noi-seredn-oi-ta-pozashkil-noi-osvity-u-2023-2024-navchal-nomu-rotsi/.

Донець Н.В., Ляшенко М.О., Трифонова О.М. Формування експериментаторської компетентності в старшокласників з використанням цифрових вимірювальних комплексів на уроках природничих наук. Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: зб. матер. ІХ Міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф., м. Кропивницький, 18-29.11.2019. Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. С. 82–85.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-08