ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ SOFT SKILLS МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/cusu-psy-2023-2-2

Ключові слова:

soft skills; професійна підготовка; освітній процес; психологічні умови; інноваційні освітні технології; особистісний розвиток; професійне самовизначення

Анотація

Стаття присвячена дослідженню психологічних умов розвитку soft skills майбутніх спеціалістів в освітньому процесі ЗВО. Здійснено аналіз зарубіжного досвіду щодо вивчення психологічних особливостей soft skills та їх формування. Виокремлено суттєві ознаки soft skills, пов’язані з компетентностями, що сприяють самореалізації майбутніх фахівців. Акцентовано увагу на необхідності активного формування та розвитку soft skills у студентів на етапі навчання у ЗВО з урахуванням оптимальних психологічних умов організації освітнього процесу. Методологічну базу дослідження склали ідеї розвивального навчання, які спираються на концептуальні положення про соціально-культурне середовище як джерело психічного розвитку Л.С.Виготського; провідної ролі діяльності у становленні особистості О.М.Леонтьєва; значення власної активності суб’єкта в процесі його становлення Г.С.Костюка. Констатовано, що організація навчального процесу у вищих навчальних закладах поки що не має універсальних технологій формування soft skills, але наявний позитивний досвід, який варто використати. Професійна підготовка має бути організована як діалогічний процес суб’єкт-суб’єктної взаємодії, в якому поєднано власну активність студента з умовами сприятливого освітнього середовища. Серед інноваційних технологій, які успішно реалізуються для розвитку soft skills, можна виділити особистісно-орієнтовані, технології кооперативного навчання, інтерактивні, інформаційні, технології проектів. Використання сучасних інноваційних методів передбачає створення відповідного навчального середовища, яке включає певні організаційно-педагогічні та соціально-психологічні умови. Для організації особистісно орієнтованого навчання з метою розвитку soft skills важливо надати можливість суб’єкту усвідомити власні особистісні ресурси та активізувати їх, ініціювати потреби саморозвитку, самовдосконалення.

Посилання

Skills for Social Progress. The Power of Social and Emotional Skills. OECD Publishing, 2015. 138 р.

Raven J. Competence in Modern Society. Identification, development and implementation Publisher: H. K. Lewis, 1984. 251 p.

Lippman L. H., Ryberg R., Carney R., Moore K. A. (2015). Workforce connections: key «soft skills» that foster youth workforce success: toward a consensus across fields. USAID. 57 р.

Наход С. А. Значущість «Soft skills» для професійного становлення майбутніх фахівців соціономічних професій. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки : реалії та перспективи. 2018. № 63. С. 131–135.

The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution [Електронний ресурс]. URL: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-tothrive-in-the-fourth-industrial-revolution

Василенко О.М., Корчак І.М. Формування у студентів-психологів «soft skills» як чинник їх успішної майбутньої професійної діяльності. Науковий журнал «Психологічні травелоги». 2021. № 2. С. 17-24.

Кірдан О.Л., Кірдан О.П. Формування soft skills здобувачів вищої освіти в освітньому процесі закладу вищої освіти. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Умань. ВПЦ Візаві, 2021. 2 (6). С. 152–160.

Горська Г.О. Інноваційні технології викладання психології у вищій школі. Economy and Education: modern tendencies. Volume of Scientific Papers. Polska, Opole. 2017. P. 122-128.

Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібник / За ред. О.І. Пометун. Київ: Видавництво А.С.К., 2004. 192 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Як цитувати

Горська, Г. О., & Мельничук, І. Я. (2023). ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ SOFT SKILLS МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Наукові записки. Серія: Психологія, (2), 15–22. https://doi.org/10.32782/cusu-psy-2023-2-2