Вимоги до оформлення статей

До публікації приймаються статті, рецензії, повідомлення про наукові події та заходи, які відповідають профілю видання. Кожна стаття обов’язково проходить анонімне рецензування. Автор статті відповідає за достовірність викладеного матеріалу, за належність даного матеріалу йому особисто, за правильне цитування джерел та посилання на них.

Обсяг статті – 10–20 сторінок. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля – усі 2 см, абзац – 1,25 см. Форматування абзаців за допомогою інтервалів (пробілів) чи табуляції неприпустимо. У тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразка: « ». У тексті заборонені переноси. Нумерація сторінок не ведеться.

Індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор, визначається автоорм) розташовувати перед назвою окремим рядком, у лівому верхньому куті.

Відомості про автора (авторів) вказувати після назви статті із зазначенням повного імені, наукового ступеня і вченого звання, посади, місця роботи, номеру ORCID (http://orcid.org/), Scopus-Author ID (зазначається автором за наявності індексованих публікацій у Scopus). Ім’я автора (авторів) виділяють жирним накресленням.

Анотацію подавати українською та англійською мовами (не менше 1800 символів із пробілами у кожній анотації) з перекладом назви і імен автора(ів). Загальна кількість ключових слів – не менше трьох і не більше семи, подаються українською та англійською мовами.

Основна частина статті повинна містити такі структурні елементи:

Вступ.

Матеріали та метод.

Результати.

Висновки.

Усі назви частин (рубрики) повинні бути виокремлені жирним кеглем (шрифтом).

Бібліографічний опис списку літератури оформлювати з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Заборона використання наукових праць країни-окупанта

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

Внутрішньо-текстові посилання на список літератури позначаються цифрою в квадратних дужках відповідно до номера у списку літератури, наприклад [2] чи [5; 9]. Якщо в тексті статті використано цитату, необхідно навести номер джерела у списку літератури і сторінку, наприклад [1, с. 10], де 1 – порядковий номер у списку, 10 – номер сторінки.

Таблиці та ілюстрації нумеруються послідовно арабськими цифрами. Ілюстрації підписуються знизу. Рисунки та фотографії (чорно-білі, з градаціями сірого кольору) «вмонтовуються» в основний текст статті і подаються додатково у вигляді окремих файлів в одному з таких форматів: TIFF, PCX, JPG, BMP, CDR.

Приклад оформлення:

УДК 159.9/091):1(045)

 

СПРАВЕДЛИВІСТЬ У ПЕДАГОГІЧНИХ ВЗАЄМОДІЯХ ЯК ЧИННИК ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я
УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

Клочек Лілія Валентинівна,
доктор психологічних наук, професор,
професор кафедри психології та соціальної роботи
Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка
ORCID ID: 0000-0002-6450-3374

 

Анотація мовою статті (1800 знаків).
Ключові слова: психічне здоров’я, емоційне благополуччя, справедливе ставлення, учасники освітнього процесу, педагогічна взаємодія.

 

Klochek Liliia. Justice in pedagogical interactions as a factor of mental health of participants in the educational process
Анотація англійською мовою (1800 знаків).
Key words: mental health, emotional well-being, fair treatment, participants in the educational process, pedagogical interaction.

 

Вступ. [1, c. 200]
Методи та дослідження.
Результати.
Висновки.

 

Література:

1. Бех І.Д. Особистість у просторі духовного розвитку. К.: Академвидав, 2012. 256 с.
2. Біланов О.С. Філософські підходи до розуміння категорій здоров’я. International Journal of Innovative Technologies in Social Science. 2020. No 4 (25). С. 8–11.