ПАРСЕР АРИФМЕТИЧНИХ ВИРАЗІВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЕНЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/cusu-pmtp-2023-2-5

Ключові слова:

арифметичний вираз, парсер, паралельний алгоритм, навчання паралельного програмування

Анотація

Нові покоління мов програмування потребують внесення в методику навчання нових ідей та понять, без знання яких студент не зможе проявити на практиці стійких навичок написання реальних комп’ютерних програм. Методика навчання дисциплін, пов’язаних з програмуванням, вимагає ретельного опрацювання дидактичного матеріалу, представлення його у різноманітних формах для кращого усвідомлення та засвоєння студентами. Особливо це стосується методики навчання паралельних обчислень. Якісне засвоєння пов’язаних з ним понять, технологічних та алгоритмічних підходів можна забезпечити, якщо на перших етапах використовувати наочні моделі паралельних процесів. Прикладом такої моделі може бути схема обчислення арифметичного виразу, який містить арифметичні оператори та дужки. Оскільки окремі дії, відповідно до пріоритетів арифметичних операцій, можна виконувати одночасно, то розпаралелювання такого виразу є, з одного боку, задачею досить простою для початкового ознайомлення з паралельними обчисленнями, а з іншого, дозволяє виділити окремі підзадачі, встановити зв’язки між ними, визначити характеристики потенційного паралельного алгоритму, дослідити залежність між кількістю наявних обчислювачів (процесорів) та часом виконання алгоритму тощо. У статті описано програмний засіб TreeBuilder, розроблений в рамках дослідження, для візуалізації дерева формули, побудованої за введеним арифметичним виразом, та обчислення характеристик алгоритму обчислень. Засіб TreeBuilder може бути корисним для формування «паралельного мислення» у студентів молодших курсів та старшокласників. Для побудови дерева формули та обчислення характеристик алгоритму обчислень в рамках дослідження було розроблено алгоритм парсингу арифметичних виразів та здійснено його програмну реалізацію мовою С#.

Посилання

Computer Science Curricula 2013 Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Science December 20, 2013 The Joint Task Force on Computing Curricula Association for Computing Machinery (ACM) IEEE Computer Society DOI: 10.1145/2534860. URL: https://www.acm.org/

binaries/content/assets/education/cs2013_web_final.pdf.

Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня ступеня «бакалавр» за галуззю знань 12 «Інформаційні технології» спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» : МОН України, 2019. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/07/12/122-kompyut.nauk.bakalavr-1.pdf.

Сіциліцин Ю.О. Формування змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у галузі паралельних обчислень. Педагогічні науки: теорія та практика. 2022. № 2(42). С. 105–111. doi.org/10.26661/2786-5622-2022-2-16.

Сіциліцин Ю.О. Моделювання змісту дисципліни «паралельні та розподілені обчислення». Педагогічні науки: теорія та практика. 2023. Vol. 4(44). С. 22–28. doi.org/10.26661/2786-5622-2022-4-03.

Сіциліцин Ю.О. Проєктування візуального середовища для навчання студентів паралельного програмування. Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки, Частина ІІ. 2020. № 3(26). С. 116–120. doi.org/10.26661/2522-4360-2020-3-2-17.

Крашеніннік І.В. Паралельні і розподілені обчислення у структурі фахової підготовки майбутніх інженерів-програмістів зі скороченим терміном навчання. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. 2017. Т. 1. № 9. С. 144–147.

Литвин О.С. Вивчення основ паралельних та розподілених обчислень із використанням одноплатних мікрокомп’ютерів Paspberry Pi. Інноваційні технології в освіті : зб. матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції, 9-11 квіт. 2019. м. Івано-Франківськ, 2019. С. 127.

Гацелюк С.В. Графічна програма-парсер для арифметичних виразів. НАУКОВІ ЗАПИСКИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, 2022. № 10. URL: https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.php/SNYS/article/view/1965.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-08