ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІАЛЬНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНЮ ТЕОРІЮ ТА ПРАКТИКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/cusu-psy-2023-2-4

Ключові слова:

компетентність, компетенція, компетентнісна парадигма, ключові та професійні компетентності

Анотація

У статті проаналізовано розуміння сутності компетентнісного підходу, як інноваційної технології, що лежить в основі успішного реформування та модернізації системи вищої освіти в Україні, суттєвими ознаками якого є переорієнтація освітньої системи вищої школи з процесу на результат та зв’язок з особистісно-орієнтованим та діяльнісним підходами. Узагальнено позиції науковців щодо важливості переходу від знаннєвої традиційної системи освіти до компетентнісної парадигми. Вказано на домінування лінії наукового пошуку, відповідно якої компетентнісний підхід розглядається у контексті дослідження процесу формування професійних компетентностей у студентів під час фахової підготовки. Узагальнено позиції вітчизняних та зарубіжних вчених щодо розуміння сутності компетентнісного підходу. Автори розглянули своєрідність основних етапів становлення компетентнісного підходу. Серед суттєвих ознак процесу стадіальності впровадження компетентнісного підходу в систему освіти вищої школи було розкрито тенденції переходу наукових розвідок з теоретичної в практичну площину та зміщення досліджень у напрямку виявлення впливу професії на формування професійної компетентності майбутніх фахівців. Розглянуто роль сучасних тенденцій ринку праці та нормативних документів впливових міжнародних організацій на впровадження компетентнісного підходу в систему вищої школи в Україні. Автори проаналізували погляди науковців, щодо ролі компетентнісного підходу у процесі формування ключових компетентностей майбутнього фахівця. Розкрито сутність структури та класифікацію ключових компетентностей. Висвітлено сутність професійної компетентності фахівців, що працюють в системі «людина – людина», як інтегральної характеристики майбутнього фахівця, що лежить в основі готовності та здатності успішно здійснювати професійну діяльність та позитивно ставитися до неї і до себе як до її суб’єкта. Автори статті проаналізували погляди науковців на структуру моделі професійної компетентності майбутніх психологів та соціальних педагогів. Вказано, що її успішне формування можливе тільки в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців. Зазначено, на важливість розподілу предметів на блоки, створення сприятливих умов для формування у студентів практичного досвіду, застосування сучасних інноваційних технологій навчання, що в результаті призводить до формування у майбутніх психологів та соціальних педагогів професійно важливих знань, умінь та навичок, позитивного ставлення до професії, готовності успішно реалізовувати себе у професійній діяльності та забезпечує їх спроможність відповідати новим запитам ринку праці.

Посилання

Богданова І. М. Компетентнісна модель підготовки майбутнього соціального педагога. URL: https://eprints.cdu.edu.ua/1241/1/123-31-35.pdf

Головань М. С. Компетентнісний підхід у процесі професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах. Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця. Матеріали ІІІ міжвузівської науково-практичної конференції 5-6 грудня 2012 року. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. С. 21-23.

Гулай О. І. Компетентнісний підхід як основа нової парадигми освіти. Педагогічні науки. 2009. № 4. С. 45-51.

Драч І. І. Компетентнісний підхід, як засіб модернізації змісту вищої освіти. Проблеми освіти. науковий збірник. К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2008. Випуск 57. С. 44-48.

Дударьов В. В. Професійна компетентність соціальних працівників: методи управління. Науково-теоретичний альманах Грані. 2015. 18(4). С. 27-32. https://doi.org/10.15421/1715074

Енциклопедія освіти / Академія пед. наук України [гол. ред. В. Г. Кремінь]. К.: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Компетентнісний підхід до підготовки педагогів у зарубіжних країнах: теорія та практика: монографія / Н. М. Авшенюк, Т. М. Десятов, Л. М. Дяченко, Н. О. Постригач, Л. П. Пуховська, О. В. Сулима. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. 280 с.

Компетентнісний підхід у вищій школі: теорія і практика: монографія / кол. авт.: за зег. ред. О. А. Жукової, А. І. Комишана. Харків: ХНО імені В. Н. Каразіна, 2021. 264 с.

Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів: монографія / авт. кол.: під наук ред. Лозової О. М. Вінниця: Віндрук, 2014. 184 с.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / під заг. ред. О. В. Овчарук. К.: «К.І.С.», 2004. 112 с.

Нагорна Н. В. Формування у студентів понять компетентності й компетенцій. Виховання і культура. 2007. № 1-2 (11-12). С. 266-268.

Національний освітній глосарій: вища освіта / авт.-уклад. І. І. Бабин, Я. Я. Болюбаш, А. А. Гармаш та ін.; за ред. Д. В. Табачника і В. Г. Кременя. Київ: Видавничий дім «Плеяди», 2011. 100 с.

Родигіна І. В. Компетентнісно-орієнтований підхід до навчання. Х.: Видавнича група «Основа», 2005. 96 с.

Савченко О. П. Компетентнісний підхід у сучасній вищій школі. Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку. Випуск № 3. 2010. URL: htttp: // intellect-snvest.org.ua

Саух І. В. Моделі професійної компетентності менеджера туристичної індустрії як основа конкурентоспроможності галузі. Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки. 2010. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2010_2_38

Скірко Л. М. Формування соціальної компетентності майбутніх практичних психологів у процесі професійної підготовки: дис….канд. пед. наук: 13.00.04 / Запоріжжя, 2010. 250 с.

Чепелєва Н. В. Теоретичне обґрунтування моделі особистості практичного психолога. Психологія: зб. наук. праць. Вип. 3. К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова. 1998. С. 35-41.

John Raven. Competence in Modern Society: Its Identification, Development and Release H. K. Lewis. 1984. 251 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Як цитувати

Калашникова, Л. В., & Руденко, Ю. Ю. (2023). ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІАЛЬНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНЮ ТЕОРІЮ ТА ПРАКТИКУ. Наукові записки. Серія: Психологія, (2), 29–38. https://doi.org/10.32782/cusu-psy-2023-2-4