АНАЛІЗ АРХЕТИПНИХ ОБРАЗІВ МАТИ, БАТЬКО, ДИТИНА ЯК УЯВНОГО ТРИКУТНИКА КОЛЕКТИВНОЇ ДУШІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-36

Ключові слова:

архетип, картина світу, аналітична психологія, символ, лінгвокультурологія.

Анотація

У науковій роботі проаналізовано архетипну тріаду МАТИ, БАТЬКО, ДИТИНА як уявний трикутник колективної душі в аспекті взаємодії її з психологією, мисленням, культурою. З’ясовано, що ці архетипи мають дуже сильну і значущу емоційну цінність. В цілому архетипи для людей означають певну природність. По суті архетипи викликають у людей інстинктивну поведінку. Виступаючи носіями певних еталонних ознак, а також фрагментами глобального образу світу, вони є носіями певного інформаційного коду та поєднують в собі культурні, етнічні, психологічні аспекти. Архетип – це образ, який належить усьому людству, а не лише окремій людині. В основу нашої роботи покладено теорію архетипної психології К.Г. Юнга, наукові положення про відмінність між архетипом і символом М.Ф. Алефіренко. Широке вживання архетипних образів МАТИ, БАТЬКО, ДИТИНА у картині світу різних народів дає нам можливість описати їх значення як з погляду психології, так і з погляду лінгвокультурології. У нашій науковій розвідці описано значення цих архетипів у широкому і вузькому розумінні; проаналізовано функції, які вони виконують; наведено приклади асоціацій; репрезентовано конвенціональні знання про ці архетипні образи; подано основні вербалізатори архетипу БАТЬКО. З’ясовано, що архетип МАТЕРІ відіграє важливу компенсаторну роль у сучасному євро-американському суспільстві, оскільки він діє у культурі, де домінують чоловічі ідеали, як здоровий коректив до простодушної колективної маскулінності. Зазначено, що у деяких випадках архетипи не можна досить чітко розрізняти за статтю. Чоловічі риси та характеристики батьківського архетипу можуть проявлятися в жіночих елементах, і навпаки, жіночі характеристики та компоненти архетипу матері можуть з’являтися в чоловічих. Архетип ДИТИНИ представлено в нашій роботі як образ певних речей дитинства, які були забуті. Тобто архетип ДИТИНА – це потенційне майбутнє. Визначено, що архетипи МАТИ, БАТЬКО, ДИТИНА функціонують як одиниці константного, універсального характеру в етнічній світоглядній системі всього людства, а отже, формування когнітивної матриці цих архетипів здійснюється за участю колективної та індивідуальної свідомості.

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2003. 1440 с.

Войтович В. Українська міфологія. Київ : Либідь, 2002. 664 с.

Голота Л. Епізодична пам’ять : роман. Київ : Факт, 2007. 288 с.

Жайворонок В. Знаки української етнокультури : словник-довідник. Київ : Довіра, 2006. 703 с.

Загнітко А.П. Лінгвокультурологія : навчальний посібник. 3-є вид., перероб. і доп. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. 286 с.

Книга про Матір: українські поети ХІХ–ХХІ ст. / передм. О.О. Омельченка ; упоряд. В.Л. Чуйко. Київ : Криниця, 2003. 319 с.

Філософія : посібник / Є. Причепій, А. Черній, Л. Чекаль. Київ : Академвидав, 2003. 576 с.

Саїк А.В. Аналіз концепту МАТИ в романі Любові Голоти «Епізодична пам’ять». Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». Том 31 (70) № 4. 2020. С. 116–124.

Словник іншомовних слів. URL: https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Qry=%E0%F0%F5%E5%F2%E8%EF.

Смотрицький М. Тренос, тобто Плач. URL: http://litopys.org.ua/human/hum37.htm.

Українська афористика. Київ : Просвіта, 2001. 320 с.

Хвильовий М. Твори: у 2 т. Київ : Дніпро, 1990. Т. 1: Поезія. Оповідання. Новели. Повісті / упоряд. М.Г. Жулинський, П.І. Майданченко ; передм. М.Г. Жулинського. 650 с.

Чернова А.В. Лексичні засоби української мови на позначення концепту МАТИ. Наукові записки Луганського національного університету. Серія «Філологічні науки». Вип. 8. Т. 1. 2009. С. 373–384.

Чернова А.В. Підконцепти БОГ-ОТЕЦЬ і СВЯЩЕННИК концепту БАТЬКО в українській мовній картині світу. Функциональная лингвистика : сборник научных работ Крымского республиканского института последипломного педагогического образования. Т. 2. 2010. С. 315–317.

Мудрість віків : українське народознавство у творчій спадщині Павла Чубинського: у 2 кн. / упорядн. С.К. Горкавий, Ю.О. Іванченко. Київ : Мистецтво, 1995. Кн. 1. 224 с. Кн. 2. 224 с.

JUNG, Carl Gustav: Archetypy a nevědomí (výbor z díla, sv. II.), Brno, Na-kladatelství T. Janečka, 2010. 523 s.

JUNG, Carl Gustav. Hrdina a archetyp matky : Symboly proměny II. Brno : Na kladatelství Tomáše Janečka, 2009. 478 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-10

Як цитувати

Саїк, А. (2024). АНАЛІЗ АРХЕТИПНИХ ОБРАЗІВ МАТИ, БАТЬКО, ДИТИНА ЯК УЯВНОГО ТРИКУТНИКА КОЛЕКТИВНОЇ ДУШІ. Наукові записки. Серія: Філологічні науки, (207), 243–248. https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-36