Головна

Наукові записки. Серія: Філологічні науки – це наукове рецензоване видання, у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних та науково-дослідних розробок у галузі філології.

Засновник: Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка.

Рік заснування: 1995.

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1396 від 25.04.2024 року

Періодичність: 4 рази на рік.

ISSN 2522-4077 (Print)

ISSN 2522-4085 (Online)

Фахова реєстрація (категорія Б): відповідно до Наказу МОН України № 491 від 27 квітня 2023 року (додаток 3).

Галузь знань: гуманітарні науки.

Спеціальності: 035 – Філологія.

Мови видання: українська, англійська, німецька, французька, італійська, польська, литовська.

Проблематика: Історія української та світової літератури, теорія літератури, літературна критика, компаративістика у найширшому спектрі використовуваних літературознавчих технологій, зокрема, системного підходу, психопоетики, міфопоетики, феміністичної критики, рецептивної поетики, наратології, структуралізму, постструктуралізму, постколоніальних студій тощо.

Актуальні питання українського та зарубіжного мовознавства. Проблеми розвитку та функціонування мови в поліетнічному та полікультурному просторі. Картини світу в аспекті лінгвокультурології, лінгвокогнітивістики, етнолінгвістики, дискурсології й психолінгвістики. Лінгвокультурні, соціокультурні та міжкультурні проблеми перекладу; прикладна лінгвістика.

Видання адресоване науковим працівникам, викладачам, студентам філологічних факультетів та факультетів іноземних мов, учителям-словесникам та учителям іноземних мов.

«Наукові записки. Серія: Філологічні науки» розміщено у пошуковій системі Google Scholar.