Вимоги до оформлення

До публікації приймаються статті, рецензії, повідомлення про наукові події та заходи, які відповідають профілю видання. Кожна стаття обов’язково проходить анонімне рецензування. Автор статті відповідає за достовірність викладеного матеріалу, за належність даного матеріалу йому особисто, за правильне цитування джерел та посилання на них.

Обсяг статті – 10–20 сторінок. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля – усі 2 см, абзац – 1,25 см. Форматування абзаців за допомогою інтервалів (пробілів) чи табуляції неприпустимо. У тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразка: « ». У тексті заборонені переноси. Нумерація сторінок не ведеться.

Індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор) розташовувати перед відомостями про автора (авторів), окремим рядком, у лівому верхньому куті. Індекс УДК визначає автор.

Відомості про автора (авторів) вказувати після індексу УДК (команда – вирівнювання по ширині тексту) із зазначенням прізвища та ініціалів, наукового ступеня і вченого звання, посади, місця роботи, номеру ORCID (http://orcid.org/), Scopus-Author ID (зазначається за наявності індексованих публікацій у Scopus). Усі відомості наводять у називному відмінку. Ім’я автора (авторів) виділяють жирним накресленням, інші відомості – лише курсивом. Номер ORCID та Scopus-Author ID визначає автор.

Назву статті вказувати українською і англійською мовами (всі великі літери).

Анотацію подавати українською та англійською мовами (не менше 1800 символів із пробілами у кожній анотації). Ключові слова подавати у називному відмінку, загальна кількість ключових слів – не менше трьох і не більше семи, подаються українською та англійською мовами.

Основна частина статті повинна містити такі структурні елементи:

актуальність проблеми;

аналіз останніх досліджень і публікацій (не дозволяється тільки перелік прізвищ);

мета дослідження;

виклад основного матеріалу дослідження;

висновки і перспективи подальших досліджень;

список використаних джерел.

Усі назви частин (рубрики) повинні бути виокремлені жирним кеглем (шрифтом).

Бібліографічний опис списку літератури оформлювати у порядку згадування з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Заборона використання наукових праць країни-окупанта

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

Внутрішньо-текстові посилання на список літератури позначаються цифрою в квадратних дужках відповідно до номера у списку літератури, наприклад [2] чи [5; 9]. Якщо в тексті статті використано цитату, необхідно навести номер джерела у списку літератури і сторінку, наприклад [1, с. 10], де 1 – порядковий номер у списку, 10 – номер сторінки.

 

Приклад оформлення:

УДК 821.113.5+821.161.2]–2.091“18/19”

 

ПСИХОЛОГІЗМ «НОВОЇ ДРАМИ» Г. ІБСЕНА «ЛЯЛЬКОВИЙ ДІМ» ТА В. ВИННИЧЕНКА «БРЕХНЯ»: ПОРІВНЯЛЬНИЙ ЗРІЗP

 

SYCHOLOGISM OF THE «NEW DRAMA» OF H. IBSEN’S «A DOLL’S HOUSE» AND V. VYNNYCHENKO’S «THE LIE»: COMPARATIVE ASPECT

 

Фока М.В.,

orcid.org/0000-0001-9172-4642

доктор філологічних наук, доцент,

професор кафедри германських мов,

зарубіжної літератури та методик їхнього навчання

Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка

 

Анотація мовою статті (1800 знаків).

Ключові слова: нова драма, Г. Ібсен, «Ляльковий дім», В. Винниченко, «Брехня», психологізм, психологічні стани.

 

Анотація англійською мовою (1800 знаків).

Key words: the  «new  drama»,  H. Ibsen,  V. Vynnychenko,  «A  Doll’s  House»,  «The  Lie»,  psychologism, psychological state.

 

Постановка проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Мета дослідження.

Виклад основного матеріалу.

Висновки.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

  1. Поетологічні пам'ятки Сходу: образ, стиль, жанр / відп. ред. Н.Р. Лідова, 2010. С. 83–152.
  2. Egri Lajos. The Art of Dramatic Writing: Its Basis in the Creative Interpretation of Human Motives. New York, London, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore, 1972. 332 p.
  3. Ібсен Г. Ляльковий дім. П’єси. Харків, 2011. 346 с.
  4. Михида С. Слідами його експериментів: змістові домінанти та поетика конфлікту в драматургії В. Винниченка : монографія. Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2002. 188 с.