ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМОУТВОРЮВАЛЬНОГО ЧИННИКА В ЛІНГВІСТИЦІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-27

Ключові слова:

система, підсистема, надсистема, системоутворювальний чинник.

Анотація

Стаття присвячена проблемі визначення системоутворювального чинника мовних підсистем і мовної системи загалом. Це питання недостатньо досліджене в сучасній лінгвістиці. Наукова розвідка спрямована на визначення елементів кожного рівня мови, їх взаємозв’язків й ієрархічної та синергетичної зумовленості. Об’єктом дослідження є система мови, що складається з підсистем. Предметом дослідження є системоутворювальний чинник на кожному рівні мови. Основний метод, що застосовано, – метод системного аналізу. Метою статті є пошук і визначення системоутворювального чинника системи мови загалом, а також відносно кожної підсистеми. Особлива увага приділяється застосуванню інтердисциплінарних підходів, що використовуються в дослідженні цього питання. Автор висвітлює зв’язок лінгвістики із суміжними галузями, такими як системний аналіз, типологія, філософія мови та когнітивна лінгвістика, з метою отримання більш глибокого розуміння суті системоутворювального чинника. У статті виокремлено вісім ієрархічно зумовлених підсистем мови. Вперше застосовано функціональний підхід до визначення системоутворювальних чинників фонетико-фонологічної, морфемної, словотвірної, лексико-семантичної, парадигматичної, морфологійної, синтаксичної та концептуальної підсистем мовної системи. Стаття не лише започатковує дослідження з приводу важливості питань, пов’язаних з системоутворювальним чинником, а й стимулює дискусії про докладніші аспекти цієї теми. Перспективою запропонованого дослідження є пошук універсальних характеристик на кожному рівні мови з подальшим застосуванням цих напрацювань при розробці методик опанування іноземних мов. Стаття буде цікава науковцям-філологам, студентам мовознавчих вишів, фахівцям з системного аналізу.

Посилання

Зельницький А. Системоутворюючі фактори педагогічної системи закладів вищої військової освіти. Військова освіта. 2020. № 1 (41). С. 136–146.

Сурмін Ю.П. Теорія систем і системний аналіз. Київ : МАУП, 2003. 368 с.

Мова як система : навчальний посібник / В.А. Глущенко, Ю.В. Ледняк, В.М. Овчаренко, І.М. Рябініна, К.А. Тищенко. Слов’янськ : Вид-во Б.І. Моторіна, 2018. 180 с.

Потебня О. Думка й мова (фраґменти). Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької. Львів, 1996. 633 с.

Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія. Полтава : Довкілля-К, 2006. 716 с.

Бережна С.М. Системний аналіз в лексикології в аспекті навчання іноземців. Мова. 2022. № 37. С. 21–26.

Романчиков В.І. Основи наукових досліджень : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 254 с.

Ковтюх С.Л. Сучасна українська літературна мова (Фонетика. Фонологія. Морфонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія) : навчально-методичний посібник. Кіровоград, 2014. 288 с.

Кулик О.Д. Словотвірна система української мови: лінгвістичний і методичний аспекти. Молодий вчений. 2017. № 1 (41). С. 448–452.

Ковтюх С.Л. Сучасна українська літературна мова (Вступ. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія) : навчально-методичний посібник. Кіровоград, 2011. 232 с.

Гайденко Ю. Структурний компонент лексичного значення слова та його зв’язок із прагматичним. Південний архів. Серія «Філологічні науки». 2017. Випуск LXVIІІ. С. 158–162.

Кочерган М.П. Загальне мовознавство : підручник. 3-тє видання. Київ : Видавничий центр «Академія», 2010. 463 c.

Jackendoff R. Semantics and Cognition. Cambridge M.A. : The MIT Press, 1984.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-10

Як цитувати

Орєхов, К. (2024). ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМОУТВОРЮВАЛЬНОГО ЧИННИКА В ЛІНГВІСТИЦІ. Наукові записки. Серія: Філологічні науки, (207), 185–189. https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-27