МЕТАФОРИЧНІ УТВОРЕННЯ В МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-26

Ключові слова:

масмедіа, метафора, вторинні найменування, засоби масової комунікації, жаргонна лексика, публіцистика, масмедійний контент.

Анотація

У сучасній науковій парадигмі чільне місце належить метафорі, яку аналізують у межах філософії, логіки, риторики, психології, літературознавства, мовознавства тощо. Її вважають важливим стилістичним засобом, художнім прийомом і водночас універсальним способом мислення та пізнання світу. В українському інформаційному просторі першого двадцятиріччя ХХІ століття відбулися значні зміни, що зумовлені сучасними процесами глобалізації, демократизації й лібералізації суспільства, політичними трансформаціями, воєнними діями в державі тощо. До низки важливих ознак медіатекстів початку ХХІ ст. належить активізація елементів розмовного стилю, почасти й жаргонної лексики, уживання вторинних найменувань, що виконують не тільки інформативну, а й комунікативно-прагматичну роль, дають змогу емоційніше й експресивніше подати інформацію, привабити увагу реципієнта, схилити його на свій бік, створити тон невимушеного спілкування. Мова засобів масової інформації вбирає в себе зміни лексико-семантичної системи, а також віддзеркалює функційно-стильову динаміку відомих, співвідносних з тими чи тими стилями лексичних одиниць, розкриває проблеми освоєння нових варіантів значень та проникнення їх до різних стилістичних сфер. Сучасні українські масмедіа стали одним з основних джерел дослідження української мови, оскільки саме завдяки вивченню особливостей функціювання лексики в засобах масової інформації простежуємо зв’язок мови з розвитком соціуму та його вплив на словниковий склад. Окрім узагальнених характеристик усіх тропів, науковці зосереджують увагу на метафорах, що слугують важливим засобом збагачення мови й концептуалізації реальності. Нині є багато напрацювань, присвячених функціюванню вторинних номінацій указаного різновиду в засобах масової інформації. У статті подано огляд основних із них. Визначено головні напрями дослідження метафор, схарактеризовано найпоширеніші їхні класифікації, запропоновані українськими лінгвістами.

Посилання

Андрейченко О.І. Вибори вчора, сьогодні, завжди… (метафора на позначення поняття «вибори» у мові сучасних ЗМІ). Культура слова. 2010. № 72. С. 107–112. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/12909.

Зайцева В.В., Ковальчук М.С. Політична метафора в масмедійному дискурсі (на матеріалі українськомовного газетного тексту). Ukrainian sense. 2018. № 1. С. 202–219. URL: file:///Users/mac/Downloads/210-Article%20Text-368-1-10-20190625%20(2).pdf.

Ільченко О.А. Метафора як засіб евфемізації мови ЗМІ. Південний архів (філологічні науки). 2019. № 79. С. 72–75.

Ільченко О. Аксіологічна маркованість сучасної масмедійної метафори. Філологічний часопис. 2019. Вип. 1. URL: https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2019.169368.

Красавіна В.В. Метафора як засіб експресивізації заголовка в сучасних інтернет-ЗМІ. Modern philology: relevant issues and prospects of research : Conference proceedings, October 20–21. Lublin : Baltija Publishing, 2017. S. 185–187. URL: erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3132.

Мандич Т.М. Мілітарна метафора у спортивному медіадискурсі. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». 2020. Т. 31 (70). № 3. ч. 1. С. 27–32.

Масімова Л.Г. Тропи візуального тексту масмедіа. Інтегровані комунікації. 2016. Вип. 1. С. 60–65. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/integcommu_2016_1_12.

Мельник П.Ю. Нове метафоричне мислення в газетній спортивній журналістиці. 2014. URL: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1062.

Мірошниченко І.Г. Тропи як засоби лаконічності та виразності в стислих текстах українських масмедіа. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». 2018. С. 61–65. URL: http://eadnurt.diit.edu.ua/bitstream/123456789/11003/3.

Овсієнко А.С. Метафора в масмедійному дискурсі. Лексика українських масмедіа : монографія / за ред. М. Навальної. Переяслав-Хмельницький : Видавництво «КСВ», 2019. С. 161–168.

Одинецька Л.В. Метафора з концептосферою «вибори» в мові українського публіцистичного дискурсу. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». 2016. Вип. 62. С. 257–260. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2016_62_95.

Поліщук О.П., Свінціцька О.І. Інфосфера України: особливості масмедійного дискурсу у контексті естетичної інформації. Історія. Філософія. Релігієзнавство. 2008. № 2. С. 56–59.

Полупан О.В. Особливості функціонування метафоричних моделей в економічному дискурсі масмедіа. Вчені записки Таврійського національного університету імені І.В. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». 2018. Т. 29 (68). № 4. С. 111–115. URL: http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/4_2018/22.pdf.

Серебрянська І.М. Метафоризація освіти в мові ЗМІ (соціоморфні моделі). Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. Харків: Вид-во І.С. Іванченка, 2018. Вип. 2 (48). С. 112–117.

Таран А.А. Сучасна метафора як засіб мовної експресії. Вісник Черкаського університету. Серія «Філологічні науки». 2018. Вип. 2. С. 93–98. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuF_2018_2_15.

Тронь О.А., Тхір М.Б. Засоби вираження вторинної номінації у медіа та політичному дискурсах. Мова і культура. 2008. Вип. 11. Т. III (115). C. 212–218.

Химинець М.Д. Соціоморфна метафора в сучасних газетних текстах. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія «Філологічні науки». 2015. Вип. 38. С. 347–350.

Шиляєва Т. Метафоричні моделі в християнських інтернет-виданнях. Тext et culture. Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2018. Вип. 1. С. 87–91. URL: http://hdl.handle.net/123456789/919.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-10

Як цитувати

Ovsiіenko A. (2024). МЕТАФОРИЧНІ УТВОРЕННЯ В МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ. Наукові записки. Серія: Філологічні науки, (207), 180–184. https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-26