БІНАРНА КОНЦЕПТУАЛЬНА ОПОЗИЦІЯ «СТРАХ – ВІДВАГА» В С УЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-22

Ключові слова:

концептуальна опозиція, концепт, страх, відвага, номінативне поле, принцип бінарності.

Анотація

Стаття присвячена встановленню концептуального змісту та аналізу особливостей реалізації бінарної концептуальної опозиції «страх – відвага» в сучасній німецькій мові на основі лексикографічних джерел. Об’єктом дослідження виступає бінарна концептуальна опозиція «страх – відвага», предметом вивчення – номінативні та дескриптивні засоби її вираження в сучасній німецькій мові. Дослідження показує, що вивчення бінарних концептуальних опозицій вимагає застосування методології концептуального аналізу та передбачає такі етапи: конструювання номінативного поля названих опозиційних концептів; встановлення їхніх когнітивних ознак через призму німецької лінгвокультури; виокремлення образного, інформаційно-поняттєвого та інтерпретаційного компонентів досліджуваних концептів. Використання методик компонентного, дистрибутивного, системного та лінгвостилістичного аналізу дає змогу виявити ознаки компонентів бінарної концептуальної опозиції, розкрити їх структуру та взаємозв’язки. У ході дослідження встановлено, що концепти «страх» і «відвага» виражаються двома групами одиниць: 1) номінативними одиницями, що своєю чергою поділяються на дві підгрупи: а) первинні, до яких належать номінанти концепту, що утворюють синонімічний ряд; б) вторинні – одиниці метафоричного переосмислення цих концептів; 2) дескриптивними одиницями, якими є сталі порівняння та фразеологізми. Іменем емоційного концепту «страх» у німецькій мові є лексема die Angst, концепту «відвага» – der Mut. Лексико- семантичне поле «страх» складається з ядра, яке ділиться на дві семантичні групи: 1) «відчуття страху і боязні»; 2) «високий ступінь страху»; а також периферії – мікрополя «заляканість, тривога, пригніченість», «збентеженість», «нерішучість», «легкодухість». Ядро ЛСП «відвага» теж має дві семантичні групи – «здатність долати страх» і «героїзм, хоробрість». До периферії належать мікрополя «ризик з надією на удачу», «рішучість», «різкість у прояві мужності», «мужність як чоловіча риса характеру».

Посилання

Schwarz-Friesel M. Sprache, Kognition und Emotion: Neue Wege in der Kognitionswissenschaft. Kämper, Heidrun und Eichinger, Ludwig M.: Sprache – Kognition – Kultur. Sprache zwischen mentaler Struktur und kultureller Prägung. Institut für Deutsche Sprache : Berlin Jahrbuch, 2007. S. 277–301.

Schwarz-Friesel M. Sprache und Emotion. Tübingen : Niemeyer, 2007. 314 S.

Загнітко А. Класифікаційні типології концептів. Лінгвістичні студії. 2010. Вип. 21. С. 12–21.

Подсєвак К.С. Бінарна опозиція «людина – техніка» в лінгвокогнітивному висвітленні (на матеріалі наукової фантастики Р. Бредбері) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 ; Київський національний лінгвістичний університет. Київ, 2020. 272 с.

Щербина С.М., Гоца Н.М. Онтологічна сутність бінарних концептів та основні підходи до їх вивчення у сучасній лінгвоконцептології. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2014. № 13. С. 157–160.

Мазепова О.В. Метафора та метонімія як засоби концептуалізації емоцій в перській мові (на прикладі концепту СТРАХ). Мовні і концептуальні картини світу. Вип. 50, ч. 2. 2014. С. 3–13.

Велика В.В. Мультимодальні засоби вираження концепту “fear” у корпусі кінотекстів психологічних трилерів: перекладознавчий аспект : магістерська робота ; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського». Київ, 2020. 147 с.

Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache. URL: https://www.dwds.de/.

Duden online. URL: https://www.duden.de/woerterbuch.

Duden. Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik. Drosdowski, Günther et al (Hrsg.). Band 11. Mannheim: Dudenverlag, 1998. 864 s.

Duden. Herkunftswörterbuch, Etymologie der deutschen Sprache; Edition: 3., völlig neu bearbeitete und erweiterte Aufl. Mannheim: Dudenverlag, 1997. 960 S.

Langenscheidt. Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Berlin ; München ; Langenscheidt KG, 2003. 1253 S.

Langenscheidt. Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Dieter Götz, Günther Haensch, Hans Wellmann. Berlin ; München ; Langenscheidt KG, 2008.

Open Thesaurus. Еin freies deutsches Wörterbuch für Synonyme. URL: http: //www.openthesaurus.de/synonyme/.

Wahrig G. Deutsches Wörterbuch. Neu herausgeben von Dr. Renate Wahrig–Burfeind. Mit einem “Lexikon der deutschen Sprachlehre”. Bertelsmann Lexikon Verlag GmbH, Gütersloh, München, 2001. 1420 S.

Wahrig G. Synonymwörterbuch. Neuausgabe. Bertelsmann Lexikon Verlag GmbH. Gütersloh. München, 2008. 1023 S.

Wörterbuch der Psychologie. Herausgeben von Prof. Dr. sc. Phil. Günter Clauß. 4. durchg. Auflage. VEB Bibliographisches Institut, Leipzig, 1985. 139 S.

Wortschatz-Lexikon. Deutscher Wortschatz-Portal. URL: http://wortschatz.uni-leipzig.de/.

Wierzbicka A. Emotions Across Languages and Cultures; Diversity and universals. Cambridge : Cambridge University Press, 1999. 343 р.

Гамзюк М.В. Емотивність фразеологічної системи німецької мови (досвід дослідження в синхронії та діахронії) : дис ... д-ра філол. наук : 10.02.04 ; Київський державний лінгвістичний університет. Київ, 2001. 420 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-10

Як цитувати

Липка, С., & Любко, К. (2024). БІНАРНА КОНЦЕПТУАЛЬНА ОПОЗИЦІЯ «СТРАХ – ВІДВАГА» В С УЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ. Наукові записки. Серія: Філологічні науки, (207), 155–162. https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-22