СВОЄРІДНІСТЬ МОВНОЇ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ КОНЦЕПТІВ TRUTH І ПРАВДА В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ (НА МАТЕРІАЛІ ПАРЕМІЙНОГО ФОНДУ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-15

Ключові слова:

концепт, правда, паремія, лінгвокультура, національно-культурна своєрідність, паре- мійна картина світу, зіставний аспект.

Анотація

У пропонованій науковій розвідці з опертям на ілюстративні зразки паремійного фонду британського й українського комунікативних соціумів схарактеризовано специфічні риси мовної об’єктивації концептів TRUTH і ПРАВДА в лінгвокультурологійному фокусі. Наукова розвідка базована на релевантній традиційній методології дослідження концепту в сучасному мовознавстві з актуалізацією елементів авторської методики. За результатами аналізу словникових дефініцій презентовано структуру відповідних фрагментів паремійних картин світу англійців та українців із ключовими концептами TRUTH i ПРАВДА; на основі аналізу вибраних паремійних одиниць виокремлено а) різновиди комунікативної тональності; б) релевантні смисли; в) параметри прагматичного навантаження, що вможливило формування структури зіставлюваних концеп- тів у площині вербалізації правди як однієї зі значущих категорій світобачення англійської (британської) й української комунікативних спільнот. Резюмовано, що смислова структура концептів TRUTH і ПРАВДА англійських (британських) та українських мовців реалізується у площині паремійного фонду через акцен- туацію екстралінгвальних чинників: аналізовані паремії в зіставлюваних лінгвокультурах виразно маніфес- тують релігійний контекст вербалізації концептів TRUTH i ПРАВДА, контрастність осмислення категорії правди комунікантами відповідно до їхнього майнового стану та соціального статусу (концепт ПРАВДА), а також гендерно марковані смисли концепту ПРАВДА, що фіксуються в українській колективній свідомості. За підсумками студіювання українськомовного ілюстративного матеріалу додатково зареєстровано низку паремій, у формальній структурі яких не фіксується лексема правда, однак які за допомогою імперативних конструкцій імпліцитно ретранслюють пов’язаний із нею смисл. З’ясовано, що аналізованим концептам зіставлюваних лінгвокультур властиво маніфестуватися на рівні невербальних образів, а мовна об’єктивація концепту ПРАВДА має тісний зв’язок із емотивною картиною світу носіїв української лінгвокультури. Окреслено перспективні завдання студіювання національної своєрідності вербалізації концептів у межах бінарної опозиції ПРАВДА – НЕПРАВДА (БРЕХНЯ) з опертям на паремійні зразки англійської (британської) й української лінгвокультур.

Посилання

Єщенко Н. Концепт правда у поетичних творах Тараса Шевченка. Шевченкознавчі студії: Збірник наукових праць Київ. національного університету імені Тараса Шевченка. 2013. Вип. 16. С. 225–233.

Каленюк Я.Ю. Концепт «ПРАВДА» в англомовній картині світу. Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». 2009. Вип. 2. С. 50–53.

Калініченко В.І. Своєрідність вербалізації концепту ПРАВДА в українських пареміях (на матеріалі збірки «Українські приказки, прислів’я і таке інше», укладеної М. Номисом). Науковий журнал Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волин. обл. ради «Академічні студії», сер. «Гуманітарні науки». 2023. Вип. 2. С. 14–22.

Калініченко В.І. Неправда як смисловий компонент у структурі українськомовного псевдоніму. Ювілейний збірник наукових праць), присвячений 65-річчю з дня народження Т.А. Космеди. Харків : Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2022. С. 527–541.

Космеда Т. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: формування і розвиток категорії оцінки. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. 350 с.

Космеда Т. Концепти «дума», «думка» в українському мовленні крізь призму аксіологічної прагмалінгвістики. Вісник Львів. університету. Серія «Філологічна». 2004. Вип. 34. Ч. 1. С. 367–372.

Космеда Т. Прислів’я і приказки як засіб вербалізації законів комунікації з огляду на ментальність українців. «Slovo. Tekst. Czas X» Jednostka frazeologiczna w tradycyjnych і nowych paradygmatach naukowych. Szczecin – Greifswald, 2010. С. 224–232.

Космеда Т. Сакральність у термінології правознавства. Парадигма sakrum & profanum у літературі і культурі. 2010. Вип. ІV. С. 220–227.

Космеда Т.А. Вербалізація категорії неймовірності: формування орнаментальної ментіології (на матеріалі співомовок С. Руданського). Мовні і концептуальні картини світу. 2021. Вип. 70 (3). С. 29–45.

Космеда Т., Колонюк С. Багатоликий статус паремії та аспекти її дослідження. Міжнародний збірник наукових праць «Лінгвістичні студії». 2022. Вип. 43. С. 20–31.

Лавриненко С.Т. Лінгвокультурний концепт «правда» в українських народних казках. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. 2015. Вип. 38. С. 190–195. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2015_38_45 (Дата звернення: 05.11.2023).

Мамич М.В. Концепти правда – неправда в українській літературній мові: семантико-стилістичний аспект : автореф. дис. … канд. філол. наук. Одеса, 2002. 16 с.

Марчук Л.М. Вербальне втілення концепту ПРАВДА в п’єсах Івана Огієнка. 2017. URL: http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/3022/Marchuk-L.M.-Verbalne-vtilenniakontseptu-

PRAVDA-v-piesakh-Ivana-Ohiienka.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Дата звернення: 05.11.2023).

Мішеніна Т.М. Концепт ПРАВДА в мові українського права: лінгвокультурологічний аспект. Одеський лінгвістичний вісник. 2017. URL: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/16926 (Дата звернення: 05.06.2023).

Морозова О.І. Лінгвальні аспекти неправди як когнітивно‑комунікативного утворення (на матеріалі сучасної англійської мови) : дис. ... докт. філол. наук : 10.02.04. Київ, 2008. 491 с.

Рибалко М.М. О. Вербальний та невербальний аспекти дискурсивної поведінки обманника (на матеріалі сучасної англомовної художньої прози) : автореф. … канд. філол. наук : 10. 02. 04. Київ : Київ. національний лінгвістичний університет, 2008. 20 с.

Шепітько С.В. Фонд прислів’їв як об’єкт вивчення сучасних парадигм лінгвістики. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2015. С. 114–116.

Ужченко Д.В. Семантика українських фразеологізмів в етнокультурному висвітленні : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01. Луганськ, 2000. 248 с.

Bolinger D. Le Merton. Language – The Loaded Weapon: The Use and Abuse of Language Today. London : Routledge Taylor and Francis Group. 2021. 264 р.

Cambridge English Dictionary. Truth. URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/truth (Дата звернення: 07.11.2023).

Kalinichenko V.I. The category of fake in present-day linguistic studies. V International Scientific Conference for Bachelor, Master, Graduate Students and Young Researchers “Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences” (March 25, 2021). Vinnytsia : Vasyl’ Stus DonNU, 2021. Р. 267–272.

Weinrich H. The Linguistics of Lying And Other Essays / (Translated by Jane K. Brown and Marshall Brown). Washington, Seattle: University of Washington Press, 2005. 176 р.

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ:

Прислів’я та приказки про правду. URL: https://jak.koshachek.com/articles/prisliv-ja-ta-prikazki-propravdu.html (Дата звернення: 05.11.2023).

Словник української мови: в 11 т. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І.К. Білодіда. Київ : Наук. думка, 1970–1980. Т. 1. URL: http://sum.in.ua/s/pravda (Дата звернення: 05.11.2023).

Словник української мови : в 11 т. АН УРСР, Інститут мовознавства імені О.О. Потебні ; ред-кол. : І.К. Білодід та ін. Київ : Наук. думка, 1971. Т. 2. 550 с. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001603 (Дата звернення: 15.11.2023).

Словарь української мови : в 4 т. / за ред. Б. Грінченка. Київ, 1907–1909. Т. 1. URL: http://ukrlit.org/slovnyk/hrinchenko_slovar_ukrainskoi_movy (Дата звернення: 11.11.2023).

Українські приказки, прислів’я і таке інше. Уклав М. Номис / упоряд., приміт. та вступна ст. М.М. Пазяка. Київ : Либідь, 1993. 768 с.

British National Corpus (BNC). URL: https://www.english-corpora.org/bnc/ (Дата звернення: 14.11.2023).

Speake J. The Oxford Dictionary of Proverbs. Oxford University Press, 2008. 625 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-10

Як цитувати

Калініченко, В. (2024). СВОЄРІДНІСТЬ МОВНОЇ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ КОНЦЕПТІВ TRUTH І ПРАВДА В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ (НА МАТЕРІАЛІ ПАРЕМІЙНОГО ФОНДУ). Наукові записки. Серія: Філологічні науки, (207), 99–108. https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-15