ОНІМИ У ПЕРІТЕКСТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ ПЕРЕКЛАДУ (НА МАТЕРІАЛАХ УКРАЇНСЬКОМОВНИХ ВЕРСІЙ ТВОРУ «BLACK BEAUTY»)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-5

Ключові слова:

оніми, перітекст, паратекст, примітки, парапереклад, перітекстуальний простір.

Анотація

На основі різних варіантів перекладу англомовного класичного роману «Black Beauty» Анни Сьюел вивчено прагматику створення приміток до окремих лексичних одиниць. Проаналізовано особливості текстових надбудов, наявних у перекладах К. Булкіна, Ю. Вітяка, І. Гоял, А. Сагана. Досліджено види перітекстуальних форм з огляду на їхню належність до онімних фреймів і субфреймів. Обґрунтовано необхідність супровідних елементів, що пояснюють перекладацькі мотиви застосування лексичних трансформацій. Виявлено закономірності продукування типових експлікацій, які сприяють рецепції текстового матеріалу. Окреслено коло сучасних українських дослідників ономастики, котрі займаються розширенням теоретичних знань про цей розділ мовознавства, зосереджено увагу на їхньому внеску в означену проблему. Простежено закономірності відтворення онімів одного ряду фреймів і субфреймів різними перекладачами, зокрема проаналізовано наявні українськомовні відповідники до зоонімів, гіппонімів, кінонімів, наявних в оригіналі. З’ясовано семантичну відмінність між онімами, які позначають той самий одиничний об’єкт тексту мови-джерела. У межах топонімікону охарактеризовано ойконіми, годоніми, ороніми, хороніми, дендроніми, еклезіоніми, понтоніми та ін. Наведено паралельні назви вітчизняного термінознавства. Шляхом групування перітекстуальних форм онімного характеру їх виділено в окрему категорію приміток як такі, що відзначаються високою частотністю, а тому потребують належного вивчення з погляду перекладознавства. За допомогою зіставлення лексичних одиниць у тексті оригіналу та різних версіях перекладу з’ясовано роль коментарів онімного характеру.

Посилання

Браїлко Ю. Український топонімний код у поезії Бориса Олійника. Філологічні науки. 2015. Вип. 21. С. 90–98. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fil_Nauk_2015_21_16 (дата звернення: 19. 07. 2023).

Беценко Т. Вступ до топоніміки : навчальний посібник. Суми, 2019. 152 с.

Герасимчук В., Нечипоренко А. Поетоніми як засіб художньої характеристики. Дивослово. 1999. № 11. С. 14–19.

Дідур Ю. Денотатно-номінативна класифікація ергонімів. Науковий вісник ПНПУ ім. К.Д. Ушинського. Серія : Лінгвістичні науки. 2013. Вип. 17. С. 37–41.

Доценко М. Зв’язок топонімікону і жанрово-стильової природи тексту. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. 2016. Вип. 20 (1). С. 20–22. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2016_20%281%29__8 (дата звернення: 17. 07. 2023).

Жайворонок В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. Київ : Довіра, 2006. 703 с.

Зуброва О. Образ Нью-Йорка в сучасній художній прозі. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. № 2 (316). 2018. С. 126–134.

Крупеньова Т. Лексико-семантичні та словотвірні особливості годонімів міста Одеси. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. 2015. Вип. 16. С. 29–31. URL: http://dspace.pdpu.edu.ua (дата звернення: 17. 07. 2023).

Мартос С., Журавльова Є. Повернені історичні годоніми Херсона як результат дії законів про декомунізацію. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». Вип. 34. 2018. Т. 1. С. 40–43.

Негер О. До питання про термінологічно-поняттєвий апарат урбаноніміки. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. 2012. Вип. 27. С. 47–50. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2012_27_11 (дата звернення: 24. 07. 2023).

Скорук І. Курсова та дипломна роботи з ономастики : навчальний посібник. Луцьк : Вежа-Друк, 2014. 296 с.

Сьюел А. Чорний Красень. Автобіографія коня / пер. з англ. Ірини Гоял. Київ : Знання, 2018. 175 с.

Сьюелл А. Чорний Красунчик / пер. з англ. К. Булкіна. Київ : Видавнича група КМ-БУКС, 2021. 160 с.

Сюел А. Чорний красень / пер. з англ. А. Саган. Львів : Свічадо, 2010. 2016 с.

Сьюел А. Чорний красунь : повість / пер. з англ. Ю. Вітяка. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2022. 232 с.

Титаренко А. Місце урбанонімів у загальній класифікації онімів. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. № 9 (2). 2013. С. 171–180.

Титаренко А. Структурна організація урбанонімів Кривого Рогу. Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. 2015. Вип. 13. С. 211–218. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2015_13_31 (дата звернення: 25. 07. 2023).

Торчинський М. Денотатно-номінативна структура псевдонімії як складник української ономастичної терміносистеми. Українське мовознавство. 2010. Вип. 40. С. 57–63. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Um_2010_40_10 (дата звернення: 5. 07. 2023).

Торчинський М. Денотатно-номінативна структура ергонімії. Studia Slovakistica. 2009. Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. С. 185–192.

Торчинський М. Основи денотатно-номінативного групування онімної лексики. Вісник Прикарпатського університету. 2011. Вип. 29–31. С. 27–31.

Торчинський М. Функції власних назв у художньому мовленні. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 10 «Проблеми граматики і лексикології української мови». 2006. Вип. 2. C. 295–301. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24866 (дата звернення: 2. 08. 2023).

Харченко С. Інтегрований словник дендронімів як засіб уніфікації назв зелених насаджень парків і скверів. Міжнародний філологічний часопис. 2019. Т. 10, № 1. С. 83–93.

Швець А. Предметно-номінативна класифікація онімів та місце в ній фольклорних онімів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 2015. Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов, Вип. 13. С. 227–234.

Collins Dictionary. URL: www. collinsdictionary.com/dictionary/english/dose (дата звернення: 08.07.2023).

Sewell A. Black Beauty. URL: www.literaturepage.com/read/blackbeauty.html (дата звернення: 18.07.2023).

Venuti L. The Translator’s Invisibility: A History of Translation. London and New York : Routledge, 1995. 353 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-10

Як цитувати

Вітяк, Ю. (2024). ОНІМИ У ПЕРІТЕКСТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ ПЕРЕКЛАДУ (НА МАТЕРІАЛАХ УКРАЇНСЬКОМОВНИХ ВЕРСІЙ ТВОРУ «BLACK BEAUTY»). Наукові записки. Серія: Філологічні науки, (207), 36–41. https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-5