ЕМОТИВНІСТЬ ІДІОСТИЛЮ АВТОРА ТА ПЕРЕКЛАДАЧА ЯК КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНА КАТЕГОРІЯ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ РЕТРАНСЛЯЦІЙ ТРАГЕДІЙ В. ШЕКСПІРА)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-2

Ключові слова:

емотивність, ідіостиль, когнітивно-дискурсивна категорія, когнітивна близькість, діахронна множинність перекладу.

Анотація

У розвідці обґрунтовується встановлення ступеня когнітивної близькості засобів емотивності у часово віддаленому першотворі й у різночасових українських ретрансляціях ХІХ–ХХІ ст., які віддзеркалюють ідіостиль як самого автора, так і перекладачів і зумовлюють обрання перекладачами генеральної стратегії та локальної тактики трансформаційного перекладу. Матеріалом дослідження слугували засоби емотивності, виокремлені із трагедії В. Шекспіра «Romeo and Juliet» (1594) і її українських ретрансляцій різних історичних періодів, авторами яких є Пантелеймон Куліш (1901), Ірина Стешенко (1952) та Юрій Андрухович (2016). У статті обґрунтовано поняття «ідіостиль», який передбачає застосування особливих засобів вербалізації певного значення, серед яких конотативне. У дослідженні продемонстровано, що конотативне забарвлення слова через присутність у його семантиці конотативного компонента значення, зокрема емотивності, ускладнює процес його перекладу у художньому тексті. Для визначення рівня когнітивної близькості у відтворенні засобів емотивності вихідного тексту в українських ретрансляціях у статті запропоновано продуктивний когнітивно-дискурсивний підхід у термінах когнітивного консонанса та когнітивного дисонанса мисленнєвого процесу автора та перекладача. В умовах когнітивного консонансу або дисонансу пошук індивідуальних перекладацьких рішень стосовно генеральної стратегії та локальної тактики трансформаційного перекладу зумовлює множинність перекладів одного й того самого тексту оригіналу. У статті імплементовано новий термінологічний апарат щодо системи перекладацьких перетворень, що реалізують репродуктивну й адаптивну тактики трансформаційного перекладу.

Посилання

Биценко Т.О. Історична динаміка експресивів негативної емоційності в англійському дискурсі ХVI–XX століть : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Харків, 2004. 20 с.

Бойко Я.В. Когнітивний консонанс як фактор когнітивної еквівалентності ретрансляцій часово віддаленого першотвору. Академічні студії. Серія «Гуманітарні науки». 2021. № 3. С. 105–110.

Бойко Я.В. Чинники когнітивного дисонансу як фактору діахронної множинності перекладів часово віддаленого першотвору. Закарпатські філологічні студії. 2022. № 24, Т. 2. С. 107–112.

Бойко Я.В. Когнітивно-дискурсивна модель діахронної множинності перекладів часово віддаленого першотвору (на матеріалі українських ретрансляцій трагедій В. Шекспіра ХІХ–ХХІ століть) : автореф. дис. … д-ра філол. наук : 10.02.16. Харків. 2023. 38 с.

Вегеш А. Літературно-художні антропоніми в романах Юрія Андруховича. Satu Mare – Studii sі Comunicari. 2008. № 25. С. 349–359.

Гладьо C.В. Емотивність художнього тексту: семантико-когнітивний аспект (на матеріалі сучасної англомовної прози) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Київ, 2000. 223 с.

Дідух Х.І. Ідіостиль як відображення авторської картини світу. Філологічні науки. 2012. № 15. URL: http://www.rusnauka.com/15_NNM_2012/ Philologia/2_1 11114.doc.htm. (дата звернення: 15.11.2023)

Довганчина Р.Г. Відтворення ідіостилю Ернеста Гемінгвея в українських та російських перекладах : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.16. Київ, 2011. 20 с.

Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Перекладознавство (німецько-український напрям). Чернівці : ВД «Букрек», 2014. 640 c.

Павличко Д.В. Наш співавтор – час. Літературознавство. Критика : у 2 т. Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2007. Т. 1: Українська література. 566 с.

Словник української мови в 11 т. / І.К. Білодід та ін. Київ : Наукова думка. URL: http://sum.in.ua/ (дата звернення: 15.11.2023).

Ставицька Л.О. Про термін ідіолект. Українська мова. 2009. № 4. С. 3–5.

Шаховський В.І. Емоції як об’єкт дослідження у лінгвістиці. URL: https://cyberleninka.rU/article/n/emotsii-kak-obekt-issledovaniya-v-lingvistike (дата звернення: 16.08.2022)

Шекспір У. Ромео і Джульєтта / переклад Ю. Андруховича. Київ : А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2016. 208 с.

.Шекспір У. Ромео та Джульєта / переклад П. Куліша. Львів : Виданє Українсько-руської видавничої спілки, 1901. 156 с.

Шекспір В. Ромео і Джульєтта / переклад І. Стешенко. Твори у 6 т. Т. 2. Київ : Дніпро, 1985. С. 311–413.

Merriam-Webster’s Dictionary. URL: https://www.merriam-webster.com/ (дата звернення: 15.11.2023).

Talko S., Minchak H., Hmyria L. The Phenomenon of Connotation in the Comparative Aspect (on the material of English and Ukrainian languages): Problems of Modern Research. Amazonia Investiga. 2022. Vol. 11 (50). P. 122–129.

Shakespeare W. Romeo and Juliet. Intr. by B. Raffel, essay by H. Bloom, ed. by B. Raffel. New Haven and London: Yale University Press, 2004. 249 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-10

Як цитувати

Бойко, Я. (2024). ЕМОТИВНІСТЬ ІДІОСТИЛЮ АВТОРА ТА ПЕРЕКЛАДАЧА ЯК КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНА КАТЕГОРІЯ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ РЕТРАНСЛЯЦІЙ ТРАГЕДІЙ В. ШЕКСПІРА). Наукові записки. Серія: Філологічні науки, (207), 17–23. https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-2