ОСОБЛИВОСТІ ОПОЗИЦІЙНОЇ СЕМАНТИКИ УКРАЇНСЬКИХ ТА АНГЛІЙСЬКИХ ПАРЕМІЙ ІЗ КОМПОНЕНТОМ КРАЩЕ, НІЖ… / BETTER THAN…

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-47

Ключові слова:

паремія, опозиція, порівняння, краще ніж, структура.

Анотація

У статті увиразнено опозиційно-компаративну семантику українських і англійських паремій з лексичним маркером порівняння краще, ніж, better than. Порівняння як базовий чинник протиставлення акумулює систему переконань, цінностей, уявлень про дійсність, зберігає уявлення про мовну картину світу, зокрема національне мислення, менталітет етносу, життєву мудрість і досвід, аналіз та когнітивний ракурс сприйняття людиною навколишньої дійсності. Реалізація компаративно-зіставної семантики досліджуваних паремій досягається необхідним набором ключових компонентів у структурно-семантичному складі паремії: а) щонайменше два елементи, які зіставляються у прямому чи метафоричному осмисленні; б) синтаксичний маркер порівняння, зіставлення; в) кількісний маркер як семантичний посилювач змісту паремії, подекуди узагальнений, імпліцитного або експліцитного вираження. На синтаксичному рівні досліджувані паремійні одиниці тяжіють до безособових структур узагальненої очевидності. Увиразнено структурні компаративно-опозиційні моделі на кшталт: 1) А (подекуди відсутність А) краще Б, опозиційна семантика реалізується на зіставлені явищ, фактів, подій узагальненої дійсності; 2) будь-яке А краще відсутності будь-якого Б; 3) два (кілька) А краще, ніж Б із експліцитним кількісним показником; 4) одне А краще, ніж кілька (два) Б із експліцитним кількісним показником. Встановлено, що паремійний фонд української та англійської мови, послуговуючись провербіальними одиницями компаративно-зіставної семантики, засвідчує збіжності в репрезентації образності картини світу щодо явищ оточуваної дійсності, соціальної діяльності, поведінкового етикету, збереження й передачі історичного досвіду поколінь тощо. Непродуктивні розбіжності простежено у комунікативній спрямованості досліджуваних паремій, а також у відтінках опозиційного зіставлення.

Посилання

Ахмедова Е.Д. Стратегії англо-українського перекладу художніх порівнянь: когнітивний аналіз. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2020. Вип. 2. С. 92–99.

Баранцев К.Т. Англо-український фразеологічний словник. Київ, 2005. 1056 с.

Билиця У.Я. Концепт HUMAN BEING в англомовній компаративній фразеології : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Івано-Франківськ, 2019. 368 с.

Голубовська І.О. Етнічні особливості мовних картин світу : монографія. Київ, 2004. 284 с.

Голубовська І.О. Етнічні особливості української національно-мовної картини світу. Studia-linguistica. 2010. Vol. 4. С. 400–412.

Городенська К.Г. Граматичний словник української мови: сполучники. Херсон : Видавництво ХДУ, 2007. 340 с.

Городецька В.А. Порівняння як ознака художнього ідіолекту (на матеріалі поетичного мовлення В. Стуса). Лінгвістика і поетика тексту. 2018. Вип. 17. С. 124–134.

Коцюба З.Г. Опозиційне структурування дійсності як основа побудови концептуальних взаємозв’язків у паремійних фондах мов. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 2009. Вип. 3. С. 209–213.

Крилова Т.В. Особливості відтворення метафоричних художніх порівнянь. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. 2020. Т. 31 (70). № 2. Ч. 3. С. 92–96.

Мацько Л.І. Порівняння. Українська мова. Енциклопедія. Київ, 2004. С. 507.

П’ять тисяч прислів’їв та приказок / Л. Вознюк. Тернопіль, 2013. 224 с.

Подсєвак К.С. Бінарна опозиція «ЛЮДИНА – ТЕХНІКА» у лінгвокомунікативному висвітленні (на матеріалі наукової фантастики Р. Бредбері) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Київ, 2020. 272 с.

Прислів’я, прикмети та повір’я українського народу / Н. Кусайкіна. Харків, 2011. 128 с.

Хараман Н.О. Порівняння в образній системі «Щоденника» Олександра Довженка. Лінгвістика і поетика тексту. 2013. Вип. 9. С. 626–631.

Шульга С.Я. Компаративні відношення на матеріалі англійських та українських паремій: зіставний аспект. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2016. C. 137–139.

Coinning М. The Irish Proverbial Comparison ‘chomh + ADJ + le + NP’. Zeitschrift fur celtische Philologie. 2017. № 64. P. 207–254.

Glucksberg S., Keysar B. Understanding Metaphorical Comparisons. Canada, 1990. P. 3–6.

Grzybek P. Semiotic and Semantic Aspects of the Proverb. Introduction to Paremiology: A Comprehensive Guide to Proverb Studies. 2014. P. 68–111.

Krikmann. A. Proverb semantics. Studies in structure, logic, and metaphor. Proverbium, 2009. 312 p.

Oxford Dictionary of Proverbs: 6th ed. / J. Speake. Oxford, 2015. 625 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-10

Як цитувати

Шульга, С. (2024). ОСОБЛИВОСТІ ОПОЗИЦІЙНОЇ СЕМАНТИКИ УКРАЇНСЬКИХ ТА АНГЛІЙСЬКИХ ПАРЕМІЙ ІЗ КОМПОНЕНТОМ КРАЩЕ, НІЖ… / BETTER THAN…. Наукові записки. Серія: Філологічні науки, (207), 306–311. https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-47