ЛІНГВОКРЕАТИВНІ ТЕКСТИ ТА МОВНІ МАНІПУЛЯЦІЇ В Р ЕКЛАМІ (НА МАТЕРІАЛІ СЛОВАЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-43

Ключові слова:

рекламний текст, мовна гра, мовна маніпуляція, персвазія.

Анотація

У дослідженні розкрито зміст понять «мовна гра», «мовна маніпуляція», «персвазія», розглянуто трактування зазначених термінів різними вченими. Проаналізовано мовні особливості словацьких та українських рекламних текстів 2016–2023 рр. У ході дослідження виокремлено лінгвокреативні тексти з використанням мовних ігор. Зокрема, звернено увагу на фонетичні, лексичні та графічні особливості творення рекламних текстів (виділення ключових слів або власних назв більшим шрифтом, заміна окремих літер у слові різними символами, творення рекламних оказіоналізмів, використання транформованих фразеологізмів, поєднання латиниці та кирилиці в українських рекламних текстах тощо), встановлено їхній вплив на споживача. На основі фактичного матеріалу систематизовано прийоми мовного маніпулювання в текстах словацької та української реклам. Розглянуто тексти з оцінною лексикою, а саме розкрито маніпулювання почуттями та бажаннями споживачів завдяки використанню прикметників-епітетів, ужитих з лексемою «ціна», а також лексем, що передають людські цінності («любов», «щастя», «сім’я») та вказують на часове обмеження («тільки сьогодні», «останній шанс»). Визначено маніпулятивний вплив текстів з порівняльними конструкціями («тільки в нас», «ніхто, окрім нас», «у них – у нас»), гіперболізацією понять (навмисне перебільшення) та посилання на анонімний авторитет з позитивними відгуками реальних або вигаданих споживачів на рекламований продукт. У дослідженні наголошено на активізації патріотичних текстів, пов’язаних із темою війни, в україномовному рекламному просторі. У процесі аналізу встановлено, що ефективність рекламних текстів залежить від мовного наповнення і способу подачі інформації. Реклама відкрито (завдяки елементам мовної гри) або приховано (завдяки мовним маніпуляціям) впливає на споживача.

Посилання

Ангелко І., Сазанська Є. Методи та прийоми психологічного впливу реклами на свідомість споживачів. Вісник Хмельницького національного університету. 2020. Том 1. № 4. С. 18–21.

Арешенкова О. Комунікативно-прагматичні та стилістичні параметри рекламного тексту. Кривий Ріг, 2018. 176 с.

Гупаловська В. Психологія реклами. Львів, 2010. 383 с.

Драган-Іванець Н. Аргументація в персвазивній та маніпулятивній комунікації. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації». Харків, 2012. С. 33–37.

Джефкінс Ф. Реклама : практичний посібник / пер. з англ. О.О. Чистякова, доп. і ред. Д. Ядіна. Київ : Знання, 2008. 565 с.

Зелінська А. Лінгвальна характеристика українського рекламного тексту : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01. Харків, 2002. 14 с.

Зірка В. Мовна парадигма маніпулятивної гри в рекламі : автореф. дис. ... докт. філол. наук : 10.02.02 ; Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні. Київ, 2005. 32 c.

Карпенко О. Троянські коні телереклами: мовні маніпуляції. Київ : Смолоскип, 2007. 112 с.

Кондратенко Н. Мовна гра в рекламному теледискурсі як вияв лінгвокреативу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2019. Том 3. № 38. С. 83–86.

Космеда Т., Халіман О. Мовна гра в парадигмі інтерпретативної лінгвістики. Граматика оцінки. Граматична ігрема (теоретичне осмислення дискурсивної практики). Дрогобич : Коло, 2013. 228 с.

Примак Т. Рекламний креатив. Київ, 2006. 324 с.

Різун В. Теорія масової комунікації : підручник. Київ : ВЦ «Просвіта», 2008. 260 с.

Хода Л. Мова реклами в часи пандемії коронавірусу COVID-19 (на матеріалі українських та словацьких текстів). Південний архів. Серія «Філологічні науки. 2020. Вип. LXXXII. С. 130–134. URL: https://pa.journal.kspu.edu/index.php/pa/article/view/669/669.

Яцимірська М. Мова інтернет-видань: термінологія, персвазивність. Медіакритика. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. URL: http://www.mediakrytyka.info/onlayn-zhurnalistyka/mova-internet-vydanterminolohiya-persvazyvnist.html.

Čmejrková S. Jazyk reklamy. Český jazyk na přelomu tisícletí. Praha : Academia, 1997. S. 133–145.

Křížek Z., Crha I. Jak psát reklamní text. 4., aktualizované a doplněné vydaní. Praha : Grada Publishing, 2012. 224 s.

Kubálková P., Wennerholm-Čáslavská T. Gender, média a reklama. Praha : Otevřená společnost, o.p.s. Centrum ProEquality, 2009. 91 s.

Vopálenská E. Jazyk a štýl reklamy 2 : Študijný odbor: 3. 2. 3. Masmediálne štúdiá : učebný text. Bratislava: PUBLISHER, 2011. 143 s.

Vopálenská E. Reklamný text. Kreativita alebo trivialita? Bratislava : PUBLISHER, 2009. 110 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-10

Як цитувати

Хода, Л. (2024). ЛІНГВОКРЕАТИВНІ ТЕКСТИ ТА МОВНІ МАНІПУЛЯЦІЇ В Р ЕКЛАМІ (НА МАТЕРІАЛІ СЛОВАЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ). Наукові записки. Серія: Філологічні науки, (207), 283–289. https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-43